Sijoittajasuhteet

Tiedonantopolitiikka

1 Yleistä


Siili Solutions Oyj:n (”Siili” tai ”yhtiö”) osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. Yhtiö noudattaa toiminnassaan ja tiedonantopolitiikassaan Suomessa voimassa olevia lakeja ja asetuksia (muun muassa markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU) N:o 596/2014 sekä arvopaperimarkkinalaki sekä Helsingin pörssin osakkeiden liikkeeseenlaskijoille asettamia sääntöjä ja suosituksia. Siilin hallinnointi ja tiedottaminen perustuvat Suomen osakeyhtiölakiin (624/2006, muutoksineen), arvopaperimarkkinalakiin (746/2012, muutoksineen), EU-sääntelyun, Siilin yhtiöjärjestykseen sekä toimivaltaisten viranomaisten, kuten Finanssivalvonnan ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ohjeistuksiin.

Tässä tiedonantopolitiikassa kuvataan toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaisesti Siili viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolien kanssa. Siilin tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennainen ja riittävä tieto yhtiön osakkeiden arvon määrittämiseksi.

Tämä politiikka tarkastetaan määräajoin ja sitä muutetaan tarvittaessa.

2 Tiedonantovelvollisuus ja sijoittajaviestinnän yleiset periaatteet

Siili noudattaa viestinnässään Suomen ja EU:n lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä, Finanssivalvonnan antamia ohjeita ja yhtiön hallinnointiperiaatteita.

Siilin viestintä perustuu tosiasioihin. Viestinnän yleisinä periaatteina ovat läpinäkyvyys, avoimuus, rehellisyys, tasapuolisuus ja aktiivisuus. Siili viestii johdonmukaisesti myönteisistä ja kielteisistä asioista samanaikaisesti kaikille sidosryhmilleen. Tavoitteena on antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta mahdollisimman pian.

Pyrkimyksenä on antaa totuudenmukainen kuva yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista ja taloudellisesta suorituskyvystä.

EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen, arvopaperimarkkinalain ja muun yhtiöön soveltuvan sääntelyn ja ohjeistuksen mukaiset tiedonantovelvollisuudet voi jakaa säännöllisiin ja jatkuviin tiedonantovelvollisuuksiin. Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan yhtiön velvollisuutta antaa säännöllisesti tietoa tuloksestaan ja taloudellisesta asemastaan. Tämä koskee puolivuotiskatsausten, tilinpäätösten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista. Jatkuvalla tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan tarpeen vaatiessa tapahtuvaa tiedottamista yhtiötä koskevasta sisäpiiritiedosta, eli tiedosta, jolla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus yhtiön rahoitusvälineiden, kuten sen osakkeen, tai muiden siihen liittyvien rahoitusvälineiden hintaan.

Sisäpiiritietojen julkistamisessa markkinoille noudatetaan seuraavia periaatteita:

a) Sisäpiiritieto julkaistaan mahdollisimman pian.
b) Tiedottaminen on johdonmukaista ja täsmällistä, jotta tietojen vastaanottajan on mahdollista arvioida tietojen vaikutusta yhtiön taloudelliseen tilaan ja tulevaisuuteen.

c) Kaikki sidosryhmät saavat tiedot samanaikaisesti, ja tiedot julkistetaan tarkoin valvotulla tavalla: ensin Nasdaq Helsingille ja keskeisille tiedotusvälineille ja vasta sen jälkeen muille osapuolille.
d) Kaikki tiedotteet julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla.
e) Kaikki tiedot julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

2.1 Toimintaperiaatteet

Siili julkaisee tietoja taloudellisesta tilanteestaan ennalta ilmoitetun vuotuisen aikataulun mukaisesti. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä.

Tiedot taloudellisesta tilanteesta, tase- ja rahoitusasemasta, näkymistä, kannattavuuskehityksestä tai muusta yhtiön toimintaan ja toimintaympäristöön liittyvistä olennaisista asioista annetaan pääsääntöisesti puolivuotiskatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteissa. Mikäli puolivuotiskatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden välissä annetaan näitä asioita koskevaa tietoa, joka on sisäpiiritietoa, se julkaistaan aina pörssitiedotteena.

Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen

Pääsääntöisesti Siili julkistaa sitä koskevan sisäpiiritiedon pörssitiedotteena mahdollisimman pian. Sisäpiiritiedon julkistamisesta päättävät yhdessä yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä yhtiön lakiasiainjohtaja. Sisäpiiritiedon julkistamista koskevia päätöksiä voivat tehdä toimitusjohtaja yksin tai toimitusjohtaja, talousjohtaja tai lakiasiainjohtaja kaksi yhdessä.

Siili voi poikkeuksellisesti päättää lykätä sisäpiiritiedon julkistamista edellyttäen, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

1) sisäpiiritiedon välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi yhtiön oikeutetut edut;
2) julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja
3) yhtiö pystyy takaamaan sisäpiiritiedon säilymisen luottamuksellisena.

Päätöksen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä tekevät toimitusjohtaja yksin tai toimitusjohtaja, talousjohtaja tai lakiasiainjohtaja kaksi yhdessä. Päätös sisäpiiritiedon lykkäämisperusteiden täyttymistä perustuu aina huolelliseen arviointiin. Arvio ja lykkäämispäätös tehdään kirjallisena, päätös päivätään (ml. kellonaika) ja arvio ja päätös säilytetään vähintään viisi (5) vuotta päätöksen tekemisestä. Päätöksen laatimisesta ja säilyttämisestä vastaa yhtiön lakiasiainjohtaja. Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja seuraavat jatkuvasti lykkäämisedellytysten täyttymistä, jotta yhtiöllä on valmius julkistaa sisäpiiritieto välittömästi, jos lykkäämisedellytykset eivät enää täyty. Kun sisäpiiritieto julkistetaan pörssitiedotteella, yhtiö ilmoittaa asiasta Finanssivalvonnalle sen antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Kun Siili päättää lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, kyseessä olevaa sisäpiiritietoa koskien perustetaan hankekohtainen sisäpiiriluettelo.

Huhut, markkina-arviot ja tietovuodot

Siili ei pääsääntöisesti kommentoi markkinoilla mahdollisesti esiintyviä huhuja, osakkeen hintakehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikoiden arvioita muuten kuin korjatakseen yhtiön toimintaa koskevia selvästi virheellisiä tietoja. Siili ei myöskään ota kantaa mahdollisiin keskeneräisiin liiketoimiin. Mikäli huhu kuitenkin liittyy selvästi sisäpiiritietoon, jonka julkistamista on lykätty ja kyseinen huhu on riittävän täsmällinen osoittamaan, kyseisen tiedon luottamuksellisuutta ei enää pystytä takaamaan, yhtiö julkistaa tiedon pörssitiedotteella mahdollisimman pian asian tultua yhtiön tietoon.

Sijoittaja-, analyytikko- ja mediayhteydet

Siilin tavoitteena on tehokas yhteydenpito yhtiön ja pääomamarkkinoiden eri osapuolien välillä. Pääomamarkkinoille suunnatun viestinnän tavoitteena on varmistaa, että markkinoilla on olennaista tietoa yhtiöstä ja sen osakkeista yhtiön osakkeiden käyvän arvon määrittämiseksi.

Hiljaista periodia lukuun ottamatta Siilin tavoitteena on vastata ilman aiheetonta viivytystä osakkeenomistajien, sijoittajien, analyytikoiden ja tiedotusvälineiden rutiiniluonteisiin kyselyihin. Ainoastaan Siili Solutions - konsernin toimitusjohtajalla on oikeus antaa julkisia lausuntoja Siiliä koskevista sisäpiiritiedoista tai muista olennaisista tiedoista.

Siilin johto tapaa säännöllisesti sijoittajia ja osakeanalyytikkoja road show -tilaisuuksissa ja tapaamisissa, joissa esitellään yhtiötä, liiketoimintaa, strategiaa ja taloudellisia tuloksia. Tiedot, joita Siilin johto antaa sijoittajille ja analyytikoille suunnatuissa tapaamisissa ja yritysesityksissä, rajoittuvat seikkoihin, jotka on jo julkaistu tai jotka ovat yleisesti tiedossa markkinoilla.

Siilin viestintä valmistelee ja koordinoi kaikki osakkeenomistajille, sijoittajille ja analyytikoille suunnatut tilaisuudet ja esitykset.

Hiljainen jakso

Siili noudattaa viestinnässään hiljaista jaksoa, joka alkaa 30 päivää ennen taloudellisten katsausten, eli tilinpäätöstiedotteen, puolivuotiskatsauksen ja liiketoimintakatsauksien julkistamista. Hiljaisen jakson aikana Siili ei kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuuden näkymiä. Jakson aikana Siilin johto ei tapaa pääomamarkkinoiden tai talousmedioiden edustajia eikä ota kantaa yhtiön taloudellista tilannetta tai yleisiä näkymiä koskeviin asioihin. Mikäli Siili julkistaa hiljaisen jakson aikana sisäpiiritietoa, Siili voi kommentoida kyseistä sisäpiiritietoa. Myös hiljaisen ajanjakson aikana sisäpiiritieto julkistetaan viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien sääntöjen mukaisesti.

Hiljaiset jaksot ovat nähtävillä Siilin verkkosivujen sijoittajakalenterissa.

Taloudellisen tiedon julkistus

Taloudelliset tiedot ja tunnusluvut julkaistaan konsernitasolla suomeksi ja englanniksi.

Ohjeistus

Siili julkaisee vuositasolla markkinoille suunnatun näkemyksensä yhtiön tulevaisuudennäkymistä. Seuraavan vuoden näkymistä tiedotetaan viimeistään tilinpäätöstiedotteessa. Esitetyt näkemykset perustuvat yhtiön johdon kulloiseenkin näkemykseen konsernin ja siihen kuuluvien yhtiöiden toimintojen kehityksestä. Todelliset tulokset voivat poiketa näistä lausunnoista ja arvioista merkittävästi. Siilin ohjeistus julkaistaan yhtiön Internet- sivustolla, puolivuotisvuosikatsauksissa, tilinpäätöstiedotteissa ja vuosikertomuksessa. Kulloinkin voimassa oleva ohjeistus markkinoille löytyy yhtiön Internet-sivustolta osoitteesta www.siili.com/fi/sijoittajille.

Tulosvaroitus

Siili antaa tulosvaroituksen mahdollisimman pian, mikäli yhtiö arvioi sen tuloksen tai taloudellisen aseman kehityksen muuttuneen olennaisesti positiivisemmaksi (positiivinen tulosvaroitus) tai negatiivisemmaksi kuin yhtiö on aiemmin julkaissut ja tällaisella muutoksella todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Siilin rahoitusvälineiden hintaan.

Tulosvaroituksen tarpeen arvioi ja päättää Siilin toimitusjohtaja yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa. Arvioinnissa huomioidaan Siilin aikaisemmin julkistamat tiedot sekä lisäksi vallitseva markkinatilanne.

Tulosvaroituksesta julkaistaan aina pörssitiedote.

Muutokset omistusosuuksissa

Arvopaperimarkkinalain (AML 9 luku, 5 §) mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin tai kahden kolmasosan kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. Laskennassa käytetään Siilin julkistamia tietoja yhtiön kokonaisäänimäärästä ja kokonaisosakemäärästä. Kun Siili on saanut tiedon osakkeenomistajalta omistusosuuden muutoksesta, julkaisee se tiedon ilman aiheetonta viivettä pörssitiedotteella.

Liputusvelvollisuus voi syntyä kolmella eri perusteella.
1. Olemassa olevan omistus- ja ääniosuuden perusteella.
2. Rahoitusvälineillä hankitun ns. pitkän position perusteella.
3. Kohtien 1 ja 2 yhteismäärän perusteella.

Liputusvelvollisuus voi syntyä myös ilman osakkeenomistajan nimenomaisia toimia, esimerkiksi omistusosuuden laimentuessa osakeannin seurauksena, omistusosuuden kasvaessa yhtiön omien osakkeiden mitätöinnin seurauksena. Siilillä on lisäksi velvollisuus liputtaa sen omien osakkeiden hankinnan, luovutuksen tai mitätöinnin johdosta aiheutuva liputusrajan rikkoutuminen.

3 Roolit ja vastuut

Siilissä sijoittajasuhteet ja arvopaperimarkkinalainsäädännön noudattaminen ovat toimitusjohtajan ja yhtiön hallituksen vastuulla. Siilin tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta vastaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö antaa tarvittaessa lisäohjeita tiedonantopolitiikan käytännön toimeenpanosta.

Pääasiallinen lausunnonantaja Siiliä koskevissa haastatteluissa ja tapaamisissa on konsernin toimitusjohtaja. Hänen pyynnöstään tilaisuuksiin ja tapaamisiin voi osallistua myös muita Siilin edustajia.

4 Siilin julkaisemat tiedotteet

Siilin julkaisemat tiedotteet on jaettu kahteen luokkaan: pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet. Lisäksi Siili julkaisee verkkosivuillaan artikkeleita ja referenssejä, jotka saattavat kiinnostaa yhtiön sidosryhmiä.

Pörssitiedotteet

Siili julkistaa mahdollisimman pian pörssitiedotteella tietoja sellaisista yhtiön toimintaa koskevista asioista, toimista ja tapahtumista, jotka ovat sisäpiiritietoa tai, jotka on muutoin julkistettava pörssitiedotteella esimerkiksi Pörssin vaatimuksesta.

Näitä ovat mm:

 • Taloudelliset raportit ja liiketoimintakatsaukset puolivuosittain
 • Merkittävät strategiamuutokset
 • Merkittävät muutokset yhtiön taloudellisissa ja yleisissä tulevaisuudennäkymissä
 • Merkittävät konserniyhtiöiden saamat tilaukset ja sopimukset
 • Merkittävät yrityskaupat, yritysmyynnit ja yhteisyritysten perustamiset
 • Merkittävät investoinnit
 • Muutokset konsernin hallituksen ja johtoryhmän kokoonpanossa
 • Tilintarkastajien vaihtuminen
 • Taloudelliseen suorituskykyyn merkittävästi vaikuttavat tilanteet
 • Muut liiketoimintaan vaikuttavat tärkeät asiat
 • Muut kulloinkin voimassa olevat Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaiset pörssitiedotteella julkistettavat
  asiat

Lehdistötiedotteet

Siili voi julkistaa myös lehdistötiedotteilla liiketoimintaansa koskevia tapahtumia. Lehdistötiedotteissa kerrotaan asioista, jotka eivät täytä pörssitiedotteen kriteereitä, mutta jotka arvioidaan uutisarvoisiksi tai muuten yhtiön sidosryhmiä kiinnostaviksi. Lehdistötiedotteiden julkistamisesta vastaa yhtiön viestintä yhdessä kyseisestä toiminnosta vastaavan henkilön ja toimitusjohtajan kanssa.

Pörssi- ja lehdistötiedotteiden lisäksi Siili julkaisee verkkosivuillaan ajankohtaisia asioita, jotka kertovat konsernin kuulumisia kaikille sidosryhmille.

5 Kanavat

Siili julkaisee mahdollisimman pian kaiken tiedon, joka on sisäpiiritietoa ja jolla näin arvioidaan todennäköisesti olevan huomattava vaikutus yhtiön osakkeen ja muiden rahoitusvälineiden arvoon. Pörssi- ja lehdistötiedotteiden lisäksi Siilin verkkosivut www.siili.com/fi on tärkein yhtiön toimintaa ja taloutta koskevien tietojen julkaisukanava.

Siili julkaisee pörssi- ja lehdistötiedotteet Nasdaq Helsingin ja keskeisten tiedotusvälineiden kautta. Kaikki pörssi- ja lehdistötiedotteet julkaistaan samanaikaisesti Siilin verkkosivuilla suomeksi ja englanniksi.

Varmistaakseen, että kaikki sidosryhmät saavat tietoa samanaikaisesti, Siili julkaisee myös mahdollisissa tulostiedotustilaisuuksissa tai analyytikkokonferensseissa käytetyn materiaalin verkkosivuillaan mahdollisimman samanaikaisesti.

6 Sisäpiiri

Sisäpiiriä koskevissa asioissa Siili noudattaa sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisohjeistuksen lisäksi Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta.
Siilissä johtotehtävissä toimivat henkilöt (hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä) sekä tietyt Siilin taloudellisen raportoinnin valmisteluun osallistuvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeelle laskemilla arvopapereilla tai ryhtyä tiettyihin muihin yhtiön rahoitusvälineisiin liittyviin liiketoimiin 30 vuorokauteen ennen yhtiön puolivuotiskatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista (ns. suljettu ikkuna). Ns. suljettu ikkuna päättyy puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamispäivän päätyttyä.

Mikäli henkilöstöön kuuluville annetaan tiedoksi yhtiötä koskevaa sisäpiiritietoa, näille henkilöille ilmoitetaan yhtiön sisäpiirisäännösten koskevan myös heitä. Tämän jälkeen heidät merkitään yhtiön hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon.

Politiikan hyväksyjä: Siili Solutions Oyj:n hallitus Politiikan vastuuhenkilö: Toimitusjohtaja Politiikka on hyväksytty ensimmäisen kerran: 13.4.2016 (päivitetty 3.7.2016, 31.10.2018, 24.1.2019, 29.1.2020 ja 1.7.2023)