Hallinnointi

Riskienhallinta

Riskienhallinta

Siilin hallitus vastaa riskienhallinnan asianmukaisesta ja tehokkaasta järjestämisestä. Siilin hallitus on hyväksynyt riskienhallintapolitiikan, jonka avulla pyritään tunnistamaan konsernin strategiset, operatiiviset, taloudelliset sekä vahinkoriskit. Yhtiö ottaa toiminnassaan riskejä, jotka liittyvät sen strategiaan ja tavoitteiden toteuttamiseen ja jotka ovat tasapainossa yhtiön riskinottokyvyn kanssa. Riskienhallinnan tavoitteena on näiden riskialueiden ennakoiva ja kokonaisvaltainen hallinta, jota kautta mahdollistetaan yhtiön strategian ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen hallitulla tavalla. Riskienhallinta on sisällytetty osaksi yhtiön liiketoimintaprosesseja. Riskit luokitellaan Siilissä strategisiin operatiivisiin, taloudellisiin sekä vahinkoriskeihin. 

Siilin merkittävimmät riskit ja niiden olennaiset muutokset sekä hallintatoimenpiteet raportoidaan Siilin hallituksen tarkastusvaliokunnalle puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja raportoi riskienhallinnasta hallitukselle osana tarkastusvaliokuntaraportointia. Siilin hallitus käsittelee merkittävimmät riskit, toimenpiteet niiden hallitsemiseksi sekä arvioi riskienhallinnan tehokkuutta ja toimivuutta.