Hallinnointi

Hallinto

Hallinto

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä määrittää Siilissä noudatettavan hallintotavan, hallinnon periaatteet, toimintamallin, roolit, vastuut ja valtuudet. Siilin hallinnointi ja ohjaus perustuvat rehellisyyteen, vastuuntuntoon, tasapuolisuuteen ja avoimuuteen, mitä tukevat seuraavat toimet: 

  • Siilin johto, hallinto ja henkilöstö ovat riittävän sisäisen ja ulkoisen valvonnan alaisia 
  • Siilin organisointi, toiminnan suunnittelu, johtaminen ja sen harjoittaminen noudattavat huolellisuuden ja vastuuntuntoisuuden periaatteita 
  • Siilin tiedottamispolitiikan mukaisesti kaikkia markkinaosapuolia informoidaan tasapuolisesti sekä säännöllisesti ja jatkuvasti kaikista toimista ja tapahtumista, joiden arvioidaan olennaisesti vaikuttavan osakkeen kurssin kehitykseen 
  • Siili noudattaa voimassa olevia lakeja ja säännöksiä

Yhtiökokous on Siilin ylin päättävä elin. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous päättää mm. tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista. Yhtiökokous myös valitsee hallituksen jäsenet.