Taloudelliset tiedot

Avainluvut

Keskeiset tunnusluvut konsernissa

 

  2023
Konserni
2022
Konserni
2021
Konserni
2020
Konserni
2019
Konserni
Liikevaihto, 1000 EUR 122 702 118 334 99 282 83 307 80 544

Liikevaihdon orgaaninen kasvu, %

0,10 % 15,20 % 5,7 % 3,4 %  

Ulkomaisen liikevaihdon osuus, %

26,70 % 25,20 % 19,5 % 8,2 % 14,1 %

Käyttökate (EBITDA), 1 000 EUR

12 107 14 928 12 018 9 123 7 096

Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta

9,90 % 12,60 % 12,1 % 11,0 % 8,8 %

Oikaistu liikevoitto (EBITA), 1 000 EUR

8 409 11 629 9 279 6 741 5 156

Oikaistu liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta

6,90 % 9,80 % 9,3 % 8,1 % 6,4 %

Liikevoitto (EBIT), 1 000 EUR

6 909 10 149 7 565 5 317 3 733

Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta

5,60 % 8,60 % 7,6 % 6,4 % 4,6 %
Oikaistu EBITA  8 742        
Oikaistu EBITA , % liikevaihdosta 7,10 %        
Tilikauden tulos, 1 000 EUR 4 986 3 748 5 136 4 401 2 553
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 4,10 % 3,20 % 5,2 % 5,3 % 3,2 %
Taseen loppusumma, 1 000 EUR 100 170 106 063 81 480 61 363 55 890
Omavaraisuusaste, % 42,60 % 38,70 % 31,1 % 35,5 % 37,3 %
Nettovelkaantumisaste, % (1) 8,70 % 4,50 % 50,20 % -76,6 % -27,8 %
Oman pääoman tuotto, % 12,10 % 11,50 % 22,1 % 21,0 % 12,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %  10,70 % 15,50 % 15,7 % 24,9 % 10,5 %
Osakekohtainen tulos, EUR (2) 0,61 0,49 0,73 0,63 0,36
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 5,19 4,96 3,54 3,08 2,94
Osakekohtainen osinko, EUR 0,26 0,2 0,18 0,28 0,36
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 8 108 050 7 642 026 7 004 496 7 000 316 7 000 316
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 8 110 126 8 131 446 7 020 459 7 000 316 7 000 316
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 1007 1045 885 676 737


1) Nettovelan laskentakaavaa on täsmennetty ja vertailukausien tiedot on oikaistu vastaavasti.

2) Tilikauden 2021 osakekohtainen tulos on muutettu taannehtivasti vastaamaan osakemäärän muutosta.

Tunnuslukujen laskentakaavat


Omavaraisuusaste, % =

Oma pääoma


Taseen loppusumma - saadut ennakot


*100


Nettovelkaantumisaste, % =

Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset


Oma pääoma

 


*100


Oman pääoman tuottoprosentti (ROE), % =

Voitto/tappio


Oma pääoma keskimäärin + vähemmistöosuus

 


*100


Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI), % =

Voitto ennen veroja + rahoituskulut


Oma pääoma + korollinen vieras pääoma keskimäärin

 


*100


Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta =

 

Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia


Liikevaihto


*100

Oikaistu liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta =

Liikevoitto ennen hankittujen liketoimintojen käyvän arvon
kohdistusten poistoja ja arvonalentumisia


Liikevaihto


*100

Oikaistu EBITA, % likevaihdosta =

Oikaistu likevoitto (EBITA) +/- Yrityshankintoihin littyvät välittömät kulut / tuotot + Liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut + Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät


Liikevaihto

*100 


Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta =

 

Liikevoitto


Liikevaihto


*100


Tilikauden tulos, % liikevaihdosta =

 

Tilikauden tulos


Liikevaihto


*100


Osakekohtainen tulos (EPS), EUR =

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto tai tappio


Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 

 

Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS), EUR =

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto tai tappio (oikaistuna laimentavien potentiaalisten kantaosakkeiden vaikutuksella)


Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (oikaistuna laimentavien potentiaalisten kantaosakkeiden vaikutuksella)
Osakekohtainen oma pääoma, EUR =

 

Oma pääoma


Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osakekohtainen osinko, EUR =

Tilikaudelta jaettava osinko


Osakemäärä tilikauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakkeen keskikurssi, EUR =

Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto


Tilikaudella vaihdettujen osakkeiden laimentamaton keskimääräinen lukumäärä
Ulkomaisen liikevaihdon osuus, % =

Muista maista kuin Suomesta kertyvä liikevaihto


Konsernin liikevaihto


*100


Liikevaihdon orgaaninen kasvu, % =

Konsernin liikevaihto oikaistuna yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla


Konsernin liikevaihto vertailukaudella


*100

 

Siili Solutions Oyj käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan konsernin kannattavuuden kehitystä. Tunnuslukuja tulee tarkas- tella yhdessä IFRS:n mukaisten tunnuslukujen kanssa. Käyttökate (EBITDA) on laskettu lisäämällä liikevoittoon poistot ja arvon- alentumiset. Oikaistu liikevoitto (EBITA) on laskettu lisäämällä liikevoittoon hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon oikaisuista kirjatut poistot ja arvonalentumiset. Liikevaihdon orgaaninen kasvu lasketaan vertaamalla vertailukausien liikevaihtoa oikaistuna yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla. Johto käyttää näitä tunnuslukuja liiketoiminnan kehityksen, kannattavuuden sekä taloudellisen aseman seurantaan ja analysointiin.