Hallinnointi

Sisäinen valvonta ja tarkastus

Sisäinen valvonta 

Yhtiön sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että yhtiö toimii tehokkaasti, sen julkaisema tieto on ajantasaista ja luotettavaa ja että voimassa olevia säännöksiä noudatetaan. Sisäinen valvonta pyrkii parantamaan hallituksen ohjaustehtävän toteutumista. Hallituksella on päävastuu kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta. Yhtiön sisäisen valvonnan kulmakiviä ovat konsernitason ohjeet, määritellyt kontrollit toimintaprosesseissa sekä säännöllinen poikkeamien arviointi.   

Taloudellisen raportoinnin sisäinen valvonta 

Taloudellisen raportoinnin prosessit ovat kiinteä osa yhtiön sisäisen valvonnan järjestelmää. Taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Siilin toiminta on tuloksellista ja että päätöksenteko perustuu oikeaan ja luotettavaan tietoon sekä riittävään liiketoimintariskien tunnistamiseen. Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan myös, että taloudellinen raportointi noudattaa, mukaan lukien tilinpäätökset ja puolivuosikatsaukset, yleisesti hyväksyttyjä standardeja sekä voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. 

Hallituksen vastuulla on varmistaa, että laskentatoimen ja taloushallinnon sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallituksen tarkastusvaliokunta valvoo taloudellista raportointiprosessia ja siihen liittyvien valvontatoimien tehokkuutta. Talousjohtajan vastuulla on tiedottaa hallituksen jäseniä havainnoista. 

Liiketoiminnan vetäjien vastuulle kuuluu raportoida oman yksikkönsä kehittämisasioista, strategia- ja vuosisuunnitelmista, liiketoiminnan ja tuloksen kehitykseen liittyvistä asioista sekä oman yksikkönsä sisäisestä organisoinnista. Talousjohtaja raportoi kuukausittain operatiivisen tuloksen hallitukselle ja johtoryhmälle. Raportointi ja siihen liittyvät analyysit ja vertailut ovat keskeinen osa taloudellisen raportoinnin avulla tehtävää ohjausta ja valvontaa. Yhtiön hallitus ja johtoryhmä käyvät säännöllisesti läpi taloudelliset raportit ja seuraavat viimeisimpien ennusteiden ja budjettien toteutumista kuukausittain. Mikäli toteutuneet tulokset poikkeavat näistä, johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa korjaavien toimenpiteiden käynnistämisestä. 

Konsernin taloushallinnon ja controller-toiminnon vastuulla on yhtenäisten laskenta- ja raportointiperiaatteiden määrittely ja ohjeistaminen sekä raportointijärjestelmän jatkuva kehittäminen. Siilin tytäryhtiöillä on omat taloushallintonsa, ja tytäryhtiöt raportoivat ulkoisen raportoinnin luvut kuukausittain emoyhtiölle emoyhtiön ohjeistamalla tavalla. Konsernin talousosasto hoitaa konsernin sisäisen ja ulkoisen laskennan sekä tarkastaa ulkoisen raportoinnin ennen niiden toimittamista hallitukselle. Siili-konsernin tytäryhtiöiden kirjanpito- ja siihen liittyvät tukitoiminnot on pääosin ulkoistettu ulkopuolisille palveluntarjoajille, jotka raportoivat suoraan konsernin talousosastolle määritettyjen raportointimallien mukaisesti. Kaikissa konsernin yhtiöissä käytetään yhtenäistä raportointimallia ja tilikarttaa. Konsernin talousosasto ohjeistaa tytäryhtiöt puolivuosikatsausten ja tilinpäätösten laadinnasta sekä laatii konsernitilinpäätökset. 

Sisäinen tarkastus 

Yhtiössä on konsernin sisäisen tarkastuksen toiminto, jonka järjestämisestä vastaa talousjohtaja. Käytännön tarkastustoiminnassa käytetään apuna ulkopuolista tilintarkastusyhteisöä. Toiminto raportoi yhtiön tarkastusvaliokunnalle sekä hallitukselle. Tarkastusvaliokunta kuulee sisäisen tarkastuksen toteuttanutta tilintarkastusyhteisöä sisäisen tarkastuksen tuloksista sekä seuraa ja valvoo korjaavien toimenpiteiden toteutumista yhtiössä.